Български език

 

 

ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 3 клас

Хората по света говорят на различни езици.Има и различна писменост.Ние, българите, пишем на кирилица и общуваме на български език.ОБЩУВАНЕТО може да се осъществи с помощта на УСТНА и ПИСМЕНА реч.
В ТЕКСТА изреченията са свързани по смисъл.ВИДОВЕ ТЕКСТ :
ПОВЕСТВОВАТЕЛЕН ТЕКСТ е този, в който се разказва случка, в която участват различни герои.Отделните моменти в текста са подредени според реда на действията в случката.(Три съвета, Умна девойка, Малкият принц,Бременските музиканти и други ...преобладават глаголите)
ТЕКСТ ОПИСАНИЕ е този, в който се разкриват признаци и качества на предмет, животно, растение, лице и други.(Описание на цвете, домашен любимец, любим човек, играчка и други ... преобладават съществителните и прилагателните имена )
ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ е този, от който читателят си представя това, за което се говори.Внушават се чувства.( Карнавал в гората, За да имаш приятели, Храбрият оловен войник, Малкият принц )
НЕХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ е този, с който се предават сведения, знания и други.Не се внушават чувства.( Текстовите задачи по математика, синоптичната прогноза по телевизията, текстовете в учебниците по ЧО и ЧП и други)
РЕДАКТИРАМЕ ТЕКСТ, като ЗАМЕНЯМЕ дума, СЪКРАЩАВАМЕ дума или част от абзац, ДОБАВЯМЕ дума или част от абзац.
ТЕКСТЪТ е съставен от ИЗРЕЧЕНИЯ.
Те биват СЪОБЩИТЕЛНИ, с които съобщаваме, разказваме ( Започват с ГЛАВНА буква и завършват с ТОЧКА "Аз съм ученик от трети клас.")
ВЪПРОСИТЕЛНИ, с които задаваме въпрос (Започват с ГЛАВНА буква и завършват с ВЪПРОСИТЕЛЕН знак "Ще пътуваме ли за Червен бряг ?"
ВЪЗКЛИЦАТЕЛНИ, с които изразяваме чувство :радост, възхищение, болка, учудване, възторг, недоволство (Започват с ГЛАВНА буква и завършват с УДИВИТЕЛЕН знак "Моята родина е прекрасна !")Често се използват думичките : ах, ох, ех, ей, охо, их, как, колко, браво, ура, олеле ...,които се отделят със запетая от другите думи в изречението.
ПОДБУДИТЕЛНИ, с които изразяваме заповед,забрана,молба,съвет.(Започват с ГЛАВНА буква и завършват с УДИВИТЕЛЕН знак"Моля те, прочети ми приказка!")
ИЗРЕЧЕНИЕТО е съставено от ДУМИ.
ДУМАТА може да има различни ФОРМИ (за род, число,членуване ...)
умен, умна, умно, умни, умния, умният, умната, умното, умните
 

ЗАПОМНЕТЕ:формата не променя значението на думата !!!
ДУМИ, които са близки по значение, се наричат СИНОНИМИ.

дим - пушек, тъмнина - мрак, студено - мразовито
 

ДУМИ, които имат обща част -КОРЕН, се наричат СРОДНИ .

лов, ловец, залови, улов, ловувам, налови
 

ОБЩАТА част в група сродни думи се нарича КОРЕН на думата.

уча, ученик, училище, науча, зауча, изучено, учение
Тази част от думата, която стои пред корена и служи за образуване на нови думи, се нарича ПРЕДСТАВКА.
разпиша, напиша, допиша, препиша, отпиша, надпиша
Тази част от думата, която стои след корена и служи за образуване на нови думи, се нарича НАСТАВКА.
(рибар, рибарник, рибен, рибарски)
 

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ

Когато със съществителното име се назовава познат предмет, в края на думата се поставя определителен член - ЧЛЕНУВА СЕ .(ако показва лице или предмет, който извършва или търпи действие)
За МЪЖКИ РОД се добавят : за ед.ч. - ЪТ, ЯТ, А, Я (столът, стола, лекарят, лекаря), за мн.ч. -ТЕ (столовете, лекарите)
За ЖЕНСКИ РОД се добавя : за ед.ч. - ТА (масата, вазата, красавицата, розата ), за мн.ч. -ТЕ (масите, вазите, красавиците, розите )
За СРЕДЕН РОД се добавя : за ед.ч. -ТО (езерото, детето,цветето), за мн.ч. - ТА (езерата, децата, цветята)
 

ПРАВОПИС НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА

Правописът на гласните А и Ъ в крайната сричка на същ. имена от мъжки род единствено число се проверява с формите за множествено число.
ПИШЕ се А, когато проверяваната гласна не изпада(не изчезва).(бухал - бухали, лекар - лекари)
ПИШЕ се Ъ, когато проверяваната гласна изпада (вихър - вихри, метър - метри)
 

ЗАПОМНЕТЕ - винаги правим проверка с форми на думата, за която се съмняваме, ако нямаме правописен речник, по-добре да заместим думата с подходящ синоним!(правилото на баба)

ДВОЙНО ТТ -Съществителните имена от женски род единствено число, които завършват на Т, при членуване се пише двойно ТТ(радост -радостта, младост- младостта,нощ - нощта, свещ - свещта, пролет- пролетта)
 

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

СТЕПЕНУВАНЕ - показва, че се сравнява един и същи признак на няколко предмета.Използват се частиците ПО - , НАЙ - .
(голям, по-голям, най-голям,хубава, по-хубава, най-хубава)
 

ПРАВОПИС НА ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ

Правописът на гласните А и Ъ в крайна сричка на пр. имена от мъжки род се проверяват с формите за женски и среден род или множествено число.
ПИШЕ се Ъ, когато проверяваната гласна изчезне(изпадне).(кръгъл-кръгли, объл-обли) ПИШЕ се А, когато проверяваната гласна не изпада(не изчезва).(лъскав-лъскаво, гиздав - гиздави, пухкав - пухкави)
ПИШЕ се двойно НН, когато прилагателното име в мъжки род единствено число завършва на НЕН, в другите форми се пише НН(военен-военна, есенен-есенна, невинен-невинна)
 

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

Лични местоимения са думи, които заместват съществителните имена.С тях се избягват повторенията.Имат форми за единствено и множествено число първо, второ и трето лице
(аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те)
 

ед.ч. ……………мн.ч.
1л. аз ………….1л. ние
2л. ти …………2л. вие
3л.той,тя,то …..3л. те

Използваме ги, за да определим ЛИЦЕТО и ЧИСЛОТО на ГЛАГОЛИТЕ .
 

ед.ч…………………. мн.ч.
1л. аз пея………….. 1л. ние пеем
2л. ти пееш……….. 2л. вие пеете
3л. той,тя,то пее…. 3л. те пеят
ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА
СЕГАШНО ВРЕМЕ на глагола показва, че действието се извършва в момента на говоренето.

( СЕГА : казвам, играя, пиша, тичат, пеете, скачаме, четеш)
 

МИНАЛО СВЪРШЕНО ВРЕМЕ на глагола показва, че действието е извършено преди момента на говоренето.

( ПРЕДИ : казах, играх, писах, тичаха,пяхте, чете )
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ на глагола показва, де действието ще се извърши след момента на говоренето.Образува се с частицата ЩЕ и глагола в сегашно време.
(СЛЕД :ще казвам, ще играя, ще пиша, ще тичат, ще пеете, ще скачаме, ще четеш)
 

СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ "СЪМ"

СЕГАШНО ВРЕМЕ на спомагателен глагол СЪМ:
ед.ч……………….. мн.ч.
1л. аз съм ………1л. ние сме
2л. ти си ……….2л. вие сте
3л. той,тя,то е …3л. те са
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ на спомагателен глагол СЪМ :
ед.ч……………………. мн.ч.
1л. аз ще съм …………1л. ние ще сме
2л. ти ще си………… .2л. вие ще сте
3л. той,тя,то ще е…… 3л. те ще са
МИНАЛО ВРЕМЕ на спомагателен глагол СЪМ :
ед.ч. ……………………..мн.ч.
1л. аз бях ……………….1л. ние бяхме
2л. ти беше (бе)……….. 2л. вие бяхте
3л. той,тя,то беше (бе)…3л. те бяха
ПРАВОПИС НА ГЛАГОЛА
Частиците ЩЕ и НЕ се изговарят слято с глагола, но се пишат отделно!

(ще пътувам, не ще пътувам,не искам, не пиша, не слушам, ще съм, не ще е)